Privacy algemeen

Wij vinden privacy belangrijk en snappen dat die voor jou ook belangrijk is. In onderstaande privacyverklaring kun je lezen hoe wij omgaan met jouw persoonlijke informatie. Deze privacyverklaring geldt voor iedereen die deze website bezoekt. Neem vooral contact met ons op als je na het lezen van deze verklaring nog vragen hebt.

Privacyverklaring

Als verwerkingsverantwoordelijke is de gemeente Oss verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

1. Beheer en contactgegevens:

De website ossschakeltdoor.nl (hierna te noemen: Oss Schakelt Door) wordt beheerd door de gemeente Oss. Oss Schakelt Door is – als initiatief vanuit de gemeente Oss. Oss Schakelt Door is te bereiken via info@ossschakeltdoor.nl

De Functionaris Gegevensbescherming van gemeente Oss ten behoeve van Oss Schakelt Door is te bereiken via FG@oss.nl

2. Persoonsgegevens die wij verwerken

Oss Schakelt Door verwerkt je persoonsgegevens, na jouw akkoord, doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt hebt.Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voornaam
  • Achternaam
  • Telefoonnummer (optioneel)
  • E-mail

3. Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@ossschakeltdoor.nl en dan verwijderen wij deze informatie.

4. Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Oss Schakelt Door verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Verzenden van één of meerdere e-mails en/of (e-)nieuwsbrieven
  • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te voeren
  • Het (incidenteel) onder de aandacht brengen van een advies, product, tip, challenge etcetera, waarvan Oss Schakelt Door denkt dat het kan bijdragen tot een meer succesvolle energiebesparingscampagne voor de bezoeker.
  • Oss Schakelt Door analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en/of diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.

5. Geautomatiseerde besluitvorming

Oss Schakelt Door neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Oss Schakelt Door) tussen zit.

6. Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Oss Schakelt Door bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is, met een maximum van 7 jaar nadat we de persoonsgegevens verzamelden, in lijn met de Archiefwet. Zo kunnen we jou ook op een later moment helpen met informatie over energiebesparende maatregelen. Op deze manier hoeven we niet opnieuw jouw persoonsgegevens uit te vragen. Ook voorkomen we zo dat we jouw persoonsgegevens te lang bewaren zonder dat wij daar een belang bij hebben.

Indien je wilt dat wij je gegevens eerder verwijderen, dan kan je ons dat laten weten. Wil je vergeten worden? Lees dan verder bij kopje 9 ‘Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen’.

7. Delen van persoonsgegevens met derden

Oss Schakelt Door deelt jouw persoonsgegevens met verschillende derden indien dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de werkzaamheden en indien dit noodzakelijk is om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Indien van toepassing sluiten wij een verwerkersovereenkomst met bedrijven die jouw gegevens verwerken, in onze opdracht, om zo te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Oss Schakelt Door blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

8. Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Oss Schakelt Door gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan de website van Oss Schakelt Door wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Oss Schakelt Door gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden, om jou bij een volgend bezoek aan de website van Oss Schakelt Door nog beter van dienst te zijn. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en eventueel advertenties kunnen aanbieden.

Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies. Je kunt zelf bepalen hoe je met cookies wilt omgaan. Ook hebben we je bij je eerste bezoek aan de onze website toestemming gevraagd voor het plaatsen van cookies.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

9. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Oss Schakelt Door en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou hebben (in een computerbestand) naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@ossschakeltdoor.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak op deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart gemaakt. Dit ter bescherming van jouw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op jouw verzoek.

Oss Schakelt Door wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder: de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

10. Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Oss Schakelt Door neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@ossschakeltdoor.nl